Referat fra FAUs møde i Udenrigsministeriet

Referat  

FAUs talspersoner, Søren Jeppesen og Annette Skovsted Hansen, mødtes med Martin Hermann, Direktør for udviklingspolitik, Erik Brøgger Rasmussen og Lasse Møller fra Udenrigsfaglig Tjeneste (UFT) den 29. januar 2016. Vi havde anmodet om et møde for at udtrykke bekymring om konsekvenserne af de vedtagne besparelser på udviklingsområdet, især udviklingsforskningen og drøfte mulighederne for at få udviklingsforskning med i Udenrigsministeriets udenrigspolitiske strategi, der skrives i løbet af foråret parallelt med Taksøe-Jensen udvalgets rapport. Taksøe-Jensen udvalget havde dagene forinden været i pressen med udmeldinger om øget fokus på Arktisk og nærområder i deres rapport. Diskussionen tog udgangspunkt i den nuværende regerings ønske om en nytænkning af dansk udenrigspolitik. Martin Hermann mente, at forskning ville blive efterspurgt i forbindelse med udmøntningen af en ny strategi for dansk udenrigspolitik, men understregede også, at det var vigtigt at nytænke sammenhængen mellem forskning og de sektorprogrammer og/eller de 11 vækstrådgivere, der er tilknyttet de danske ambassader.

Vi, Annette og Søren, uddybede vores 'bekymring' angående de iværksatte nedskæringer: a) problem for det dansk/internationale forskningsmiljø, der har oplevet nedskæringerne og ikke mindst aflysningen af en FFU ansøgningsrunde som et tillidsbrud – en tillid, der er blevet opbygget over mange års forskningssamarbejder og kapacitetsudviklingsinitiativer på forskningsinstitutioner i en lang række lande, b) langsigtet problem for Udenrigsministeriet, hvis de har betydeligt færre midler til at følge, hvordan de anvendte midler (pt. plus/minus 14 mia. kroner) kommer i anvendelse og bidrager/ikke bidrager til at håndtere diverse globale udfordringer relateret til udvikling, c) FFU og andre 'instrumenter' har været og bør også fremover være en mulighed for en strategisk styring og prioritering, som UM/Danida ellers spiller sig af hænde.

Vi efterlyste en forskningsstrategi, hvilket Martin Hermann hurtigt afviste, idet han/kontoret ikke bryder sig om strategier. Vi præciserede imidlertid, at vi som forskere mente at et godt samarbejde forudsatte en tydeliggørelse af forventninger også til output, timing, mv. Det er problematisk at underkende eksisterende resultater og desuden vigtigt at finde fælles fodslag mellem forskningsmiljøet/ miljøerne og UM/Danida angående, hvad forskning er og hvilke resultater der produceres. Forskere måles ofte på publikationer og eksterne forskningsmiljøer, men dette behøver jo ikke at være i modstrid med at levere korte briefs eller andre former for input til udenrigsministeriet, ambassaderne eller andre danske og partner interessenter for eksempel inden for erhvervslivet.

Til sidst bad Erik Brøgger Rasmussen (EBR) om en kort tekst fra FAU (og/eller FAUs medlemsorganisationer) inden udgangen af februar med de vigtigste punkter og eksempler vi havde fremført med henblik på det arbejde UFT ville få med formuleringen af nogle linjer, der forhåbentlig vil blive inkluderet i strategien. Her kunne vi fokusere på temaer, lande og/eller sektorer. EBR nævnte desuden to konkrete områder, som UM/Udviklingspolitik havde i tankerne if. den nye strategi: i) dels en øget myndighedsbetjening, hvor man påtænkte at fremme sådanne initiativer indenfor 1-2 sektorer per land og gerne med fra forskere i flere lande, og ii) dels en koordinering af forskning, erhversbidrag og udvikling.

Vi vil naturligvis bidrage med et input a la det ovennævnte. Hertil kommer, at vi også skal have indføjet en pointe ang. vigtigheden af en multifaglig læs samfundsfaglig forskningsdimension på forskning inden for andre discipliner, fordi en forståelse for den samfundsmæssige kontekst ofte vil være afgørende for mulighederne for implementeringen af ethvert forskningsprojekts resultater. Hvilket vi med vores pæne ’FAU-kasketter’ naturligvis også fremførte på mødet J

Vi opfordrer derfor alle FAU medlemmer, der ønsker at bidrage til FAU’s input til UM/Danida, til at skrive til os senest onsdag d. 24.2. Så vil vi færdiggøre og fremsende teksten. Vi skal også opfordre FAU medlemmer til at indsende konkrete bidrag til UM på deres afdelings, instituts, centers eller institutions vegne. Vi er sikre på, at flere allerede er i gang med dette.