25 Years

In 2007, FAU had 25 year anniversary. This was celebrated in due manner.

- Anniversary Speeches

- FAUs 25 year anniversary book - Glimpses of an organization in motion

- Article about FAU in the New World 1982

Afternoon seminars

On September 8 2016 FAU held an afternoon seminar on the future role of the Danida Development Research Council (FFU) in the light of the new strategy soon to be adopted by the Danish government.

FAU was very pleased to see the many participants from the Danish development research community showing up for the seminar and the open debate.

Currently FAU is working on gathering the ideas discussed at the meeting for report. This report will be uploaded here when the authors are done with the finishing touch. 

Links

ss

Conference registration

 

FAU-Nyt / 2014-5 (7)

Velkomst v. Irene Nørlund, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

Irene fotoA

FAU’s faste, store begivenhed er det årlige seminar. Årets emne drejede sig om ”Development Paradoxes – the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction”. I år blev seminaret afholdt under nye former, dels var konferencestedet flyttet til de nye bygninger i FN-Byen i Nordhavnen i København, dels blev seminaret organiseret i samarbejde med DDRN (Danish Development Research Network), og dels blev det begrænset til kun at vare én dag.

De to hovedtalere i år var Mike Morris, University of Cape Town og Stephanie Barrientos, University of Manchester. De er begge gamle kendinger i FAU sammenhæng og har som mange FAU medlemmer fulgt debatten rundt i de mange arenaer, som har udspillet sig i udviklingsforskningen. De præsenterede deres forskning og nyeste ideer i forhold til to centrale områder hhv. industrialiseringen i Afrika og gender transformationen i den globale værdikæde.

Der blev desuden afholdt tre workshops:

Workshop 1: ”Fighting poverty where it matters most – Poverty in South Asia/India and in Sub-Saharan Africa: changes, development, perspectives, solutions, strategies, preconditions”.

Workshop 2: “Global value chain/production network perspective – virtues and shortcomings”.

Workshop 3: “Paradoxes of elite focus and poverty alleviation in development”.

Det faglige indhold kommenteres yderligere i separate afsnit nedenfor.

Til trods for at konferencen blev gennemført medio august, en tid berygtet for travlhed på universitetsgangene, lykkedes det os at samle 55 deltagere. Disse kom med vidt forskellige baggrund, både i forhold til alder, profession og baggrund. Samtidig var der en høj repræsentation af deltagere fra udviklingslande, hvoraf nogle forskede, underviste eller studerede i Danmark. Det viste sig, at der var stor diskussionslyst blandt deltagerne, både til plenumoplæg og i workshops, hvilket bekræftede os i, at konferencetemaet var grundlæggende relevant, men samtidig også bredt nok til at favne den forskelligartede deltagerskare.

FAU har efterfølgende evalueret på de indkomne kommentarer, og vi tager naturligvis de gode idéer med os til næste FAU konference i 2016. I mellemtiden retter vi dog blikket mod Norge - og vores søsterorganisation NFU - som med al sandsynlig skal være vært for den tredje fælles nordiske udviklingskonference i 2015. Så snart det er muligt, offentliggør vi naturligvis nyt herom. 

 

Irene Nørlund

Bestyrelsesmedlem i FAU & Lektor ved Metropol University College

 


FAU/DDRN Konferencen 2014

 • Fagligt indhold

Som nævnt i velkomsten blev årets keynotes givet af Mike Morris og Stephanie Barrientos. Begge indlæg tog afsæt i teorien omkring Global Value Chains, men deres respektive indlæg forfulgte separate spor. Morris genanalyserede de globale værdikæder og talte i særdeleshed om Afrikas muligheder ikke kun i forhold til udbudssiden af industriel produktion, men også på efterspørgselssiden, som han mener skal mere i fokus. Den økonomiske vækst er steget betydeligt i det sidste tiår, men det er et problem for afrikanske lande at komme ind på de globale markeder og derfor er eksporten fra Afrika stadig begrænset og fattigdomsproblemer ikke løst. Barrientos dykkede ned i sin seneste forskning med fokus på betydningen af - og mulighederne i - kvindernes tilstedeværelse i de enkelte led i kæden. Grundet det fælles teoretisk fodslag komplimenterede de to indlæg hinanden, hvortil gæsterne også fik lejlighed til at stifte bekendtskab med forskellige aspekter GVC’s ved nogen af de førende forskere inden for området.

De tre workshops havde forskellige temaer tilknyttet med afsæt i hver deres discipliner. Største interesse var der for Workshop 1, hvor 8 personer præsenterede forskning i relation til blandt andet fødevarer sikkerhed, klimaforandringer, CSOs og korruption. Workshop 2 tog stafetten op efter Morris og Barrientos og beskæftigede sig med GVC. Her blev der præsenterede papers fra både MSc studerende og etablerede forskere. Med baggrund i forskellige case studies blev der blandt andet kigget på GVCs i relation til NGO’er og fødevarer sikkerhed. Den sidste workshop indeholdte både paper præsentationer og en premiere på ny bogudgivelse (The politics of industrial policy: ruling elites and productive sectors) forfattet af forskere fra RUC, DIIS og AU. Fælles for alle indlæg var et fokus sammenspillet imellem eliter og fattigdomsudryddelse.

Alt materialet som blev præsenteret på konferencen kan downloades på følgende side

 

 • Master thesis competition

I et forsøg på at stimulere det akademiske vækstlag havde FAU og DDRN udbudt en konkurrence for nyudklækkede kandidater, som havde forfattet en afhandling i relation til konferencens tema. Dommerkomiteen modtog i alt 20 ansøgere, hvoraf tre gik videre til finalen. Ved konferencens afslutning blev slutplaceringerne fordelt med følgende resultat:

På en delt første plads:

- Thomas Vetter, KU, ’Adapt or Die? The Modernisation of Agri-Food Markets in Indonesia and its Implications for Smallholder Horticulture Production’

- Cecilia Gresersen & Matthias Trischler, CBS, ‘Exploring Innovation in Developing Countries; The case of the Kenyan renewable energy sector’

På en tredje plads:

- Julie Leth, KU, ‘The Environmentality of Forest Conservation – The Case of REDD+ in Tanzania’ 

 

 • Pre-conference event  

Dagen før konferencen afviklede DDRN og FAU et pre-conference event med det formål at igangsætte en alumni netværk tiltænkt akademikere og praktikere fra Syd, som tidligere har studeret og arbejdet i Danmark. Startsmødet havde besøg af 14 personer, herunder blandt andet DFC som udtrykte stor interesse i projektet. På mødet blev form og indhold af netværket drøftet, ligesom at der nedsat en styregruppe for den videre proces. Ved yderligere interesse i projektet kan Ransom Lekunze kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 


Andet nyt fra udviklingsmiljøet

 • Fremtidens udenrigspolitik

  Udenrigsministeren har i samarbejde med Handels- og Udviklingsministeren opfordret alle danskere til at deltage i debatten omkring fremtidens danske udenrigspolitik. Der er tilmeld lagt op til, at diskussion i stort omfang skal tages på nettet. En sådan inkluderende proces er naturligvis interessant, og vi opfordrer vores medlemmer til at give deres besyv med. Læs nærmere om tiltager her.

 

 • Nordiske konferencer

  Om en god måneds tid holder vores norske søsterorganisation, NFU, en to-dags konference (1. til 2. oktober). Temaet for konference er 'On Whose terms?' og begivenheden tager sted i Tromsø.

 

 • Årsmøde

  Torsdag den 20. november afvikler FAU deres årlige generalforsamling, Årsmødet. Ligesom de forgange år afholdes mødet i to tempi; først afviklet selve generalforsamlingen, som er åben for alle medlemmer. Efterfølgende afvikler vi et fagligt seminar der er åben for alle interesserede. Temaet for seminaret er endnu ikke fastlagt, men bliver offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt. Begge dele afvikles på CBS og tilmelding foregår via fau.dk.

FAU-Nyt / 2017 - 2 (2)

Juni 2017

Annette Skovsted Hansen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen, talsperson for FAU 

Dette FAU Nyt indeholder to rejsebreve fra Dubai og Tanzania og en opfordring til at medlemmer melder sig som tovholdere på workshops til et Djursvold seminar i april 2018.

Desuden har vi sendt kontingentopkrævninger ud i maj og mange har allerede reageret, men vi håber flere vil overveje at fortsætte deres FAU medlemskab og anbefale medlemskab i deres netværk. Vi minder om, at FAU er en forening, der samler forskere, praktikere og studerende fra hele landet med interesse i udviklingsforskning og dens betydning for Danmarks involvering i lande uden for Europa. I 2016 spillede FAU en vigtig rolle i forhold til at oplyse Danida om forskerne ved danske forskningsinstitutioners interesser i fortsat støtte til forskning. Vi gør også opmærksom på, at medlemskabet hurtigt kan tjenes ind, hvis man skal til den fællesnordiske konference i Bergen i august, hvor FAU medlemmer får 600 NKK rabat og medlemmer får også rabat på Journal of Forum for Development Studies abonnement.

Bestyrelsen ønsker at genintroducere FAUs Djursvold seminar i april 2018, idet vi mener, at formattet med 3-4 workshops med hver tre sessioner afbrudt af 2-3 keynotes i plenum giver en unik mulighed for en længere og sammenhængende dialog omkring emner, vi og andre FAU medlemmer finder interessante. Vi håber, at så mange af Jer som muligt vil vælge at deltage og også gerne overveje, at være medtovholdere eller resourcepersoner i en workshop eller indsende forslag til keynotes inden FAUs næste bestyrelsesmøde den 6. juni. Foreløbigt er der tre konkrete workshop forslag, men se endelig også vores udkast. Kontakt gerne tovholdere eller byd ind med nye forslag til ostash(a)cas.au.dk.

 

Workshop: The private sector and financing the SDGs

Involverede indtil videre:

Lars Engberg-Pedersen, Danish Institute for International Studies

Rasmus Hundsbæk Pedersen, Roskilde University & Danish Institute for International Studies

Søren Jeppesen, Copenhagen Business School

Adam Moe Fejerskov, Danish Institute for International Studies

Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School

 

Workshop: State socialism – Does Welfare still have a Chance?

Tovholder: Aase Mygind Madsen (AAM) | VIA) - aam(a)via.dk

 

Workshop: Public-Private Partnerships

Tovholder: Annette Skovsted Hansen – ostash(a)cas.au.dk

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

 • FAU-konferencen
 • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
 • Rabat på deltagelsen i konferencerne
 • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
 • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Rejsebreve

Besøg i en tanzaniansk blodbank

I februar og marts var FAUs sekretær, Marie, 6 uger i Moshi, Tanzania, i forbindelse med hendes studie i Global Health. Nedenfor kommer et lille rejsebrev fra hendes tur.

Vi var 20 studerende fra Københavns Univeristet, MSc in Global Health, der sammen tog til Tanzania, som en del a det obligatoriske feltophold. Formålet var at vi skulle følge de lokale MSc studerende i Public Health på Kilimanjaro Christian Medical University College, arbejde på forskningsansøgninger (en del af kursusopgaven) samt få et grundigt indblik i sundhedssystemet og de udfordringer det har. Som en del af kurset besøgte vi flere hospitaler, forskningsinstitutioner, klinikker og NGOer, som arbejder med sundhed.

Et af de steder, vi besøgte, der gjorde stort indtryk var besøget i blodbanken i Moshi. Jeg har selv været registreret som bloddonor i mange år, men aldrig fået doneret på grund af de skarpe krav til sikkerhed, der bl.a. inkluderer 8 måneders karantæne efter rejser til lande, hvor der er malaria.

Blodbanken i Moshi var fin og forholdsvis ny og lå ideelt tæt på byen, hospitalet og to colleges. WHO anbefaler at der få at møde behovet for blod, som minimum i et land er et lager på 10 units per 1000. I højindkomstlande er der som regel 9 gange flere donorer sammenlignet med lavindkomstlande. I Tanzania er kapaciteten blodtransfusion omkring 3,5 units per 1000. Der er altså en betydelig mangel på blod i Tanzania. Sikkerheden omkring blod er generelt god i Tanzania, donorer skal gennem et betydeligt sundhedstjek inden donationen, og der anvendes kun sterile materialer i forbindelse med at tage blodet. Blodet screenes for HIV og Hepatitis A og B, ligesom det gøres i Danmark. Derudover køles blodet ned, så malariaparasitter ikke kan overleve, og for at være dobbeltsikker gives alle blodtransfusioner sammen med malaria medicin.

Blodtransfusioner redder hver dag menneskeliv, når det gives til akutte patienter der har været ude for en ulykke, eller fødende kvinder, der forbløder, børn med akut malaria og patienter med alvorlig anæmi. Manglen på donorer er et stort på problem. Den dag, hvor vi besøgte blodbanken havde de kun haft 8 donorer forbi, dette kunne knap nok dække det daglige behov på Kilimanjaro Christian Medical Centre Hospital. Udfordringerne med at dække behovet for blod ligger også i, hvordan det bruges på hospitalerne. Dertil er infrastrukturen er en væsentlig barriere til at ikke kunne hjælpe mange patienter. Blodbanken i Moshi skal dække et stort område af det nordlige Tanzania, men når vejene er dårlige, særligt i regntiden, er det svært at nå frem med blodet til patienterne eller for patienterne at komme til de hospitaler, hvor der er et lille lager af blod.

Tre ud af os 20 studerende gav blod efter besøget, og jeg donerede blod for første gang. Selvom jeg blev lidt dårlig og det i sig selv ikke er en behagelig oplevelse, er jeg glad for at jeg gjorde det. Sygeplejerskerne var utroligt professionelle og værdsatte hver enkelt donor højt. I Tanzania er min blodtype forholdsvis sjælden, så da jeg tog fra blodbanken var det med beskeden om at de allerede havde en patient på et hospital i byen, som var klar til at modtage mit blod. 

I Danmark er der en lang tradition for at donere blod, og der er generelt overskud af både blod og plasma hvilket muliggør at sygehusene giver patienterne blod, der matcher deres egen blodtype.

Jeg havde aldrig tænkt på at donere blod i et andet land end Danmark inden jeg rejste, og jeg havde mine tvivl omkring donor- og patientsikkerheden omkring blodtransfusioner, inden jeg tog afsted. Jeg er glad for at jeg donerede blod, for selvom potentialet ved en bloddonation er det samme i Danmark og Tanzania, nemlig at redde liv, føler jeg alligevel at værdien at blodet er større i Tanzania, hvor manglen er større. Så tag gerne denne historie med i tankerne, næste gang I rejser ud.

 

Three years in Dubai. To live a ’field work.’

 Af: Associate Professor Martin Hvidt / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Center for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark

For the past three years, Martin Hvidt, has been employed at Zayed University in Dubai. For more than a decade his research has focused on the economic and social development of the six Gulf states: Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE).

Two research grants from the Danish Social Science Research Council made it possible for him to spend substantial time in the region, and thus to publish on behalf of data collected during field work. In 2012 a position as full professor in ‘the political economy of the modern Gulf countries’ was posted by Zayed University, Dubai.

Zayed University, a 9000 student entity internationally accredited by Middle States Commission on Higher Education was an extremely interesting place to work. First, because it is Federal institution, meaning that it is state owned, and as such not one of the plethora of private international universities present in Dubai. The most important implication of this relates to the student body. At Zayed University all students are Emirati nationals, i.e. carry an Emirati passport. In Dubai there are around 2,5 million inhabitants, but only a meager 168.000 of these are nationals. So, teaching at Zayed University, offered a unique insight into the academic level of the youth, but more importantly, of the motivation, persuasion, political understanding and general world view of this small and normally inaccessible group of young nationals who will become the next generation of Gulf Arab leaders.

Second, being a Federal institution meant that it mirrored the culture, politics and aspirations of the government in UAE. In example the university maintained gender separated campuses. Zayed University started out in 1998 being only a female university but later added a male program. At the Dubai campus boys are only allowed on campus in the afternoons and only in a separate wing with security guarding all doors. While this seems unnecessarily strict relative to the day-to-day interaction among genders in public spaces in Dubai, it does adhere to established cultural norms, and is believed by the university leadership that the strict segregation creates a strong incentive for the parents to allow their girls to attend university. And the government is very keen on an expanded role of females in the development of the country.

Another example of government policies being transferred to our students is the following up on their policies. International key performance indicators point out that UAE has fallen behind in “innovative capacity.” As a response, the government designated 2015 as the “Year of innovation.” Strongly encouraged by the top leadership of the university, our department build the word “innovation” into

several of our course offerings, implemented “innovative” procedures at department and college level etc., and at university level lots of other “innovative” activities were initiated.

The third example of the interlinkages between politics and the institution relates to reforms. UAE is indeed a young state where sudden oil wealth modernized the country, but where traditional structures have persisted and economic inefficiencies have grown. Over the past three years I have witnessed significant reforms – or attempts at reforms - at the university; one leading to the dismissal of the entire finance department, one imposing budget cuts and increased teaching loads, one emphasizing increased research output, one aiming to hire more Emiratis in the administration and the latest where employment contracts are being aligned with contracts cross the public sector. While the rational basis behind each of these reforms certainly is well founded and from an economist’s perspective are both necessary and long overdue, the really interesting lessons for me related to the implementation process itself, being top down, ad hoc and too swift.

So for an outsider with research interest in the modern Gulf countries, three years at this particular university has been both academically fruitful and highly inspiring. As always, dipping down in reality usually is a worthwhile effort.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 • 7/6/17 klokken 15-18:00. Center for Afrikastudier, Københavns Universitet, inviterer til seminar i anledning af Africa Day 2017 med titlen "Africans speaking on Africa".

 • 8/6/17 klokken 15:30-21:30, Sommermøde om afrikansk forretningsliv og kultur: How to do business in Africa and synergize between African and Danish cultures? Learn, discuss and network – and meet people who share your interests. Frilandsmuseet, Kongevejen 100, Kongens Lyngby

 • 9/6/17 klokken 14-16:30, Prisuddeling af Ester Boserup-prisen, herunder oplæg ved prismodtagere Timothy Mitchell, "Economentality: How Capitalism Captured the Future", og Emilija Zabiliute, "Living with Others: Illness, Health Ecologies and Relations among Urban Poor in Delhi". Festauditoriet Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.

 • 9/6/17 klokken 9-12:30, DIIS-seminar om: Hvordan går det med problem-landet Mali?

 • 11/6/17 klokken 16:30-18:30, Cinemateket, Verdenspremiere på filmen ‘Retten til at blive hørt – indianske folks kamp for overlevelse i Hondurasom mordet på den verdensberømte menneskerettighedsforkæmper Berta Cáceres sidste år. Efter filmen vil der være debat om filmen, om menneskerettighedssituationen i Honduras nu - og om det mere generelle spørgsmål om menneskerettigheder og danske/vestlige investeringer i skrøbelige demokratier. 

 • 12/6/17 klokken 8:45 - 12:00, workshop i Udenrigsminsisteriet om Danmarks Naboskabsprogram 2017-2021Naboskabsprogram 2017-2021. Principperne og indholdet af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien er under udarbejdelse. Derfor afholder UM en workshop, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen vil præsentere prioriteterne i den nye strategiske ramme for Naboskabsprogrammet. Arrangementet afholdes på engelsk og er offentligt, men da pladsen er begrænset kræves der tilmelding. 

 • 13/6/17 klokken 13-15:00, DIIS-seminar om: Global climate governance in a changing world

 • 15-18/6/17, Mød UN City på Folkemødet i Allinge. I forbindelse med Folkemødet afholder UN City ikke mindre en 10 arrangementer der berører udvikling på forskellig vis. Dan dig et oveblik over deres arrangementer her.

 • 21/6/7 klokken 12-17:00 inviterer UNDP til innovationsseminar i UN City: UNDP, Danida and the Confederation of Danish Industries are inviting companies, UN innovators and other interested for an inter-active dialogue on innovative development and humanitarian assistance. The workshop will focus on new business opportunities through engaging in innovative sustainable development and humanitarian solutions.

 • 21/6/17 klokken 14-17:00, Cinemateket, film og debat: Gulabi Gang: Køn og ligestilling i et globalt perspektiv. Cinemateket viser filmen ’Gulabi Gang’ om kampen mod kvindeundertrykkelse i Indien og anerkendte praktikere og forskere i feltet giver den danske debat om ligestilling i udviklingssamarbejdet et internationalt perspektiv.

  


EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. 

Læs mere og tilmeld dig på konferenccen her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc(a)cbs.dk for at høre mere.
 

FAU-Nyt / 2017 - 2

Juni 2017

Annette Skovsted Hansen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen, talsperson for FAU 

Dette FAU Nyt indeholder to rejsebreve fra Dubai og Tanzania og en opfordring til at medlemmer melder sig som tovholdere på workshops til et Djursvold seminar i april 2018.

Desuden har vi sendt kontingentopkrævninger ud i maj og mange har allerede reageret, men vi håber flere vil overveje at fortsætte deres FAU medlemskab og anbefale medlemskab i deres netværk. Vi minder om, at FAU er en forening, der samler forskere, praktikere og studerende fra hele landet med interesse i udviklingsforskning og dens betydning for Danmarks involvering i lande uden for Europa. I 2016 spillede FAU en vigtig rolle i forhold til at oplyse Danida om forskerne ved danske forskningsinstitutioners interesser i fortsat støtte til forskning. Vi gør også opmærksom på, at medlemskabet hurtigt kan tjenes ind, hvis man skal til den fællesnordiske konference i Bergen i august, hvor FAU medlemmer får 600 NKK rabat og medlemmer får også rabat på Journal of Forum for Development Studies abonnement.

Bestyrelsen ønsker at genintroducere FAUs Djursvold seminar i april 2018, idet vi mener, at formattet med 3-4 workshops med hver tre sessioner afbrudt af 2-3 keynotes i plenum giver en unik mulighed for en længere og sammenhængende dialog omkring emner, vi og andre FAU medlemmer finder interessante. Vi håber, at så mange af Jer som muligt vil vælge at deltage og også gerne overveje, at være medtovholdere eller resourcepersoner i en workshop eller indsende forslag til keynotes inden FAUs næste bestyrelsesmøde den 6. juni. Foreløbigt er der tre konkrete workshop forslag, men se endelig også vores udkast. Kontakt gerne tovholdere eller byd ind med nye forslag til ostash(a)cas.au.dk.

 

Workshop: The private sector and financing the SDGs

Involverede indtil videre:

Lars Engberg-Pedersen, Danish Institute for International Studies

Rasmus Hundsbæk Pedersen, Roskilde University & Danish Institute for International Studies

Søren Jeppesen, Copenhagen Business School

Adam Moe Fejerskov, Danish Institute for International Studies

Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School

 

Workshop: State socialism – Does Welfare still have a Chance?

Tovholder: Aase Mygind Madsen (AAM) | VIA) - aam(a)via.dk

 

Workshop: Public-Private Partnerships

Tovholder: Annette Skovsted Hansen – ostash(a)cas.au.dk

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

 • FAU-konferencen
 • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
 • Rabat på deltagelsen i konferencerne
 • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
 • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Rejsebreve

Besøg i en tanzaniansk blodbank

I februar og marts var FAUs sekretær, Marie, 6 uger i Moshi, Tanzania, i forbindelse med hendes studie i Global Health. Nedenfor kommer et lille rejsebrev fra hendes tur.

Vi var 20 studerende fra Københavns Univeristet, MSc in Global Health, der sammen tog til Tanzania, som en del a det obligatoriske feltophold. Formålet var at vi skulle følge de lokale MSc studerende i Public Health på Kilimanjaro Christian Medical University College, arbejde på forskningsansøgninger (en del af kursusopgaven) samt få et grundigt indblik i sundhedssystemet og de udfordringer det har. Som en del af kurset besøgte vi flere hospitaler, forskningsinstitutioner, klinikker og NGOer, som arbejder med sundhed.

Et af de steder, vi besøgte, der gjorde stort indtryk var besøget i blodbanken i Moshi. Jeg har selv været registreret som bloddonor i mange år, men aldrig fået doneret på grund af de skarpe krav til sikkerhed, der bl.a. inkluderer 8 måneders karantæne efter rejser til lande, hvor der er malaria.

Blodbanken i Moshi var fin og forholdsvis ny og lå ideelt tæt på byen, hospitalet og to colleges. WHO anbefaler at der få at møde behovet for blod, som minimum i et land er et lager på 10 units per 1000. I højindkomstlande er der som regel 9 gange flere donorer sammenlignet med lavindkomstlande. I Tanzania er kapaciteten blodtransfusion omkring 3,5 units per 1000. Der er altså en betydelig mangel på blod i Tanzania. Sikkerheden omkring blod er generelt god i Tanzania, donorer skal gennem et betydeligt sundhedstjek inden donationen, og der anvendes kun sterile materialer i forbindelse med at tage blodet. Blodet screenes for HIV og Hepatitis A og B, ligesom det gøres i Danmark. Derudover køles blodet ned, så malariaparasitter ikke kan overleve, og for at være dobbeltsikker gives alle blodtransfusioner sammen med malaria medicin.

Blodtransfusioner redder hver dag menneskeliv, når det gives til akutte patienter der har været ude for en ulykke, eller fødende kvinder, der forbløder, børn med akut malaria og patienter med alvorlig anæmi. Manglen på donorer er et stort på problem. Den dag, hvor vi besøgte blodbanken havde de kun haft 8 donorer forbi, dette kunne knap nok dække det daglige behov på Kilimanjaro Christian Medical Centre Hospital. Udfordringerne med at dække behovet for blod ligger også i, hvordan det bruges på hospitalerne. Dertil er infrastrukturen er en væsentlig barriere til at ikke kunne hjælpe mange patienter. Blodbanken i Moshi skal dække et stort område af det nordlige Tanzania, men når vejene er dårlige, særligt i regntiden, er det svært at nå frem med blodet til patienterne eller for patienterne at komme til de hospitaler, hvor der er et lille lager af blod.

Tre ud af os 20 studerende gav blod efter besøget, og jeg donerede blod for første gang. Selvom jeg blev lidt dårlig og det i sig selv ikke er en behagelig oplevelse, er jeg glad for at jeg gjorde det. Sygeplejerskerne var utroligt professionelle og værdsatte hver enkelt donor højt. I Tanzania er min blodtype forholdsvis sjælden, så da jeg tog fra blodbanken var det med beskeden om at de allerede havde en patient på et hospital i byen, som var klar til at modtage mit blod. 

I Danmark er der en lang tradition for at donere blod, og der er generelt overskud af både blod og plasma hvilket muliggør at sygehusene giver patienterne blod, der matcher deres egen blodtype.

Jeg havde aldrig tænkt på at donere blod i et andet land end Danmark inden jeg rejste, og jeg havde mine tvivl omkring donor- og patientsikkerheden omkring blodtransfusioner, inden jeg tog afsted. Jeg er glad for at jeg donerede blod, for selvom potentialet ved en bloddonation er det samme i Danmark og Tanzania, nemlig at redde liv, føler jeg alligevel at værdien at blodet er større i Tanzania, hvor manglen er større. Så tag gerne denne historie med i tankerne, næste gang I rejser ud.

 

Three years in Dubai. To live a ’field work.’

 Af: Associate Professor Martin Hvidt / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Center for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark

For the past three years, Martin Hvidt, has been employed at Zayed University in Dubai. For more than a decade his research has focused on the economic and social development of the six Gulf states: Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE).

Two research grants from the Danish Social Science Research Council made it possible for him to spend substantial time in the region, and thus to publish on behalf of data collected during field work. In 2012 a position as full professor in ‘the political economy of the modern Gulf countries’ was posted by Zayed University, Dubai.

Zayed University, a 9000 student entity internationally accredited by Middle States Commission on Higher Education was an extremely interesting place to work. First, because it is Federal institution, meaning that it is state owned, and as such not one of the plethora of private international universities present in Dubai. The most important implication of this relates to the student body. At Zayed University all students are Emirati nationals, i.e. carry an Emirati passport. In Dubai there are around 2,5 million inhabitants, but only a meager 168.000 of these are nationals. So, teaching at Zayed University, offered a unique insight into the academic level of the youth, but more importantly, of the motivation, persuasion, political understanding and general world view of this small and normally inaccessible group of young nationals who will become the next generation of Gulf Arab leaders.

Second, being a Federal institution meant that it mirrored the culture, politics and aspirations of the government in UAE. In example the university maintained gender separated campuses. Zayed University started out in 1998 being only a female university but later added a male program. At the Dubai campus boys are only allowed on campus in the afternoons and only in a separate wing with security guarding all doors. While this seems unnecessarily strict relative to the day-to-day interaction among genders in public spaces in Dubai, it does adhere to established cultural norms, and is believed by the university leadership that the strict segregation creates a strong incentive for the parents to allow their girls to attend university. And the government is very keen on an expanded role of females in the development of the country.

Another example of government policies being transferred to our students is the following up on their policies. International key performance indicators point out that UAE has fallen behind in “innovative capacity.” As a response, the government designated 2015 as the “Year of innovation.” Strongly encouraged by the top leadership of the university, our department build the word “innovation” into

several of our course offerings, implemented “innovative” procedures at department and college level etc., and at university level lots of other “innovative” activities were initiated.

The third example of the interlinkages between politics and the institution relates to reforms. UAE is indeed a young state where sudden oil wealth modernized the country, but where traditional structures have persisted and economic inefficiencies have grown. Over the past three years I have witnessed significant reforms – or attempts at reforms - at the university; one leading to the dismissal of the entire finance department, one imposing budget cuts and increased teaching loads, one emphasizing increased research output, one aiming to hire more Emiratis in the administration and the latest where employment contracts are being aligned with contracts cross the public sector. While the rational basis behind each of these reforms certainly is well founded and from an economist’s perspective are both necessary and long overdue, the really interesting lessons for me related to the implementation process itself, being top down, ad hoc and too swift.

So for an outsider with research interest in the modern Gulf countries, three years at this particular university has been both academically fruitful and highly inspiring. As always, dipping down in reality usually is a worthwhile effort.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 • 7/6/17 klokken 15-18:00. Center for Afrikastudier, Københavns Universitet, inviterer til seminar i anledning af Africa Day 2017 med titlen "Africans speaking on Africa".

 • 8/6/17 klokken 15:30-21:30, Sommermøde om afrikansk forretningsliv og kultur: How to do business in Africa and synergize between African and Danish cultures? Learn, discuss and network – and meet people who share your interests. Frilandsmuseet, Kongevejen 100, Kongens Lyngby

 • 9/6/17 klokken 14-16:30, Prisuddeling af Ester Boserup-prisen, herunder oplæg ved prismodtagere Timothy Mitchell, "Economentality: How Capitalism Captured the Future", og Emilija Zabiliute, "Living with Others: Illness, Health Ecologies and Relations among Urban Poor in Delhi". Festauditoriet Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg.

 • 9/6/17 klokken 9-12:30, DIIS-seminar om: Hvordan går det med problem-landet Mali?

 • 11/6/17 klokken 16:30-18:30, Cinemateket, Verdenspremiere på filmen ‘Retten til at blive hørt – indianske folks kamp for overlevelse i Hondurasom mordet på den verdensberømte menneskerettighedsforkæmper Berta Cáceres sidste år. Efter filmen vil der være debat om filmen, om menneskerettighedssituationen i Honduras nu - og om det mere generelle spørgsmål om menneskerettigheder og danske/vestlige investeringer i skrøbelige demokratier. 

 • 12/6/17 klokken 8:45 - 12:00, workshop i Udenrigsminsisteriet om Danmarks Naboskabsprogram 2017-2021Naboskabsprogram 2017-2021. Principperne og indholdet af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Ukraine og Georgien er under udarbejdelse. Derfor afholder UM en workshop, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen vil præsentere prioriteterne i den nye strategiske ramme for Naboskabsprogrammet. Arrangementet afholdes på engelsk og er offentligt, men da pladsen er begrænset kræves der tilmelding. 

 • 13/6/17 klokken 13-15:00, DIIS-seminar om: Global climate governance in a changing world

 • 15-18/6/17, Mød UN City på Folkemødet i Allinge. I forbindelse med Folkemødet afholder UN City ikke mindre en 10 arrangementer der berører udvikling på forskellig vis. Dan dig et oveblik over deres arrangementer her.

 • 21/6/7 klokken 12-17:00 inviterer UNDP til innovationsseminar i UN City: UNDP, Danida and the Confederation of Danish Industries are inviting companies, UN innovators and other interested for an inter-active dialogue on innovative development and humanitarian assistance. The workshop will focus on new business opportunities through engaging in innovative sustainable development and humanitarian solutions.

 • 21/6/17 klokken 14-17:00, Cinemateket, film og debat: Gulabi Gang: Køn og ligestilling i et globalt perspektiv. Cinemateket viser filmen ’Gulabi Gang’ om kampen mod kvindeundertrykkelse i Indien og anerkendte praktikere og forskere i feltet giver den danske debat om ligestilling i udviklingssamarbejdet et internationalt perspektiv.

  


EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. 

Læs mere og tilmeld dig på konferenccen her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc(a)cbs.dk for at høre mere.
 

FAU-Nyt / 2016-3

December 2016

Annette Skovsted HansenSren Jeppsen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen, talspersoner for FAU 

FAU har i løbet af året bidraget på forskellig vis til processerne omkring regeringens oplæg til udviklingspolitisk strategi samt finanslovsforslaget med fornyede midler til FFU. Det er f.eks. sket med brev til UM if. høringen om strategioplægget, møde med repræsentanter for UM, arrangement af et velbesøgt møde om FFU d. 8.9. i samarbejde med kollegaer fra RUC og KU, efterfølgende brev til UM, og sidst, men ikke mindst foreningens årsmødeseminar onsdag d. 2.11., med fokus på forskning i kapacitetsudvikling.

Vi ved endnu ikke hvordan de to processer ender, men håber at der både kommer en ny udviklingspolitisk strategi med en relevant rolle for forskningen OG de foreslåede beløb til FFU i form af hhv. 140 mil. Kr. til forskningsprojekter og 90 mil. Kr. til en 3. fase af BSU.

Det er klart, at foreningens arbejde må tage bestik af hvad Folketingets partier beslutter, herunder at FAU fortsat skal arbejde for at midlerne til udviklingsforskning øges, så de kommer tilbage til tidligere – og højere – niveauer.

FAU har også støttet op om arbejdet med at arrangere den 4. fælles nordiske konference om udviklingsforskning. Konferencen finder sted fra d. 20.-23.8.2017 i Bergen i Norge med titlen ’Globalization at the Crossroads. Setting New Boundaries and Inequalities.’  Det er vores søsterorganisation NFU, der er arrangør i samarbejde med Universitetet i Bergen og EADI. Konferencen er derfor også en EADI ’General Conference’. Den markerer at det nordiske udviklingsforskningssamarbejde nu får ‘sluttet cirklen’ efter startskuddet i 2011 i København og de efterfølgende konferencer i Helsinki i 2013 og Gøteborg i 2015. Vi skal naturligvis opfordre FAUs medlemmer og de danske udviklingsforskningsmiljøer til at indgå aktivt i konferencen i Bergen- og håber at se mange i det norske i august næste år. Og så kommer der en anden spændende proces efterfølgende med at afklare, om FAU og det danske miljø kan videreføre stafetten ved at arrangere den 5. fælles konference i 2019. Vi får se.

 

På FAUs vegne

Annette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen

Talspersoner

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

 • FAU-konferencen
 • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
 • Rabat på deltagelsen i konferencerne
 • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
 • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 

 

 

 

 

 


 

EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. Der er lige nu call for abstracts med deadline den 31. januar. 

Callet for abstracts kan læses her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).

 

DIIS lancerer podcast

DIIS har i år startet sin egen podcast, hvor man kan blive klogere på en lang række af de emner, DIIS forsker i. DIIS Podcast henvender sig til en bred skare af lyttere, der er interesserede i udenrigs- og sikkerhedspolitik, udvikling, migration, fredsopbygning mm. 

Du kan læse mere om DIIS podcast og hvordan du abonnerer her.

 

Ansøg om PhD Scholarship ved Roskilde Universitet

Roskilde Universitet annoncerer nu deres årlige scholarships for ISE-PhD. Call for application kan findes her. Deadline er 30. januar 2017.

 

DANIDAS oplysningspulje: ansøgningsfrister i 2017

For Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er der i 2017 tre ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklingsland kan søges løbende.

Næste ansøgningsfrist for Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er 27. februar 2017. 

Find flere informationer på DANIDAs hjemmeside.

 


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.ikl(a)cbs.dk for at høre mere.
 

FAU-Nyt / 2014-1

Velkomst v. Søren Jeppesen, Talsmand for FAU 

Kære FAU medlem,

Sren JeppsenVelkommen til en ny udgave af FAU-Nyt. Bestyrelsen har vurderet at der er behov for et format, som giver mere aktuelle indlæg i en lidt mere fordøjelig form end det hidtidige format af nyhedsbrevet. Vi forsøger os derfor med denne relancering af det elektroniske format. Det er også en format, der vil sørge for at medlemmerne får god lejlighed til at besøge vores nye hjemmeside. En hjemmeside, der har måtte gå en del igennem, før end den endelig så dagens lys i efteråret 2013. Vi håber, at I vil synes om det - og ellers er kommentarer til videreudvikling meget velkomne. Og indlæg til hjemmesiden er naturligvis også meget velkomne.

FAU er sammen med DDRN ved at planlægge årets konference. Temaet er 'Development Paradoxes' og konferencen finder sted d. 21-22 august i København. Man kan læse mere på www.fau.dk/conference - og første frist for indmeldinger er d. 15.3. hvor man kan komme med forslag til workshops og paneler.

Mens 2014 har budt på en ny minister for udvikling (og handel), og vi venter på Danidas færdiggørelse af den forskningsstrategi, som Christian Friis Bach påbegyndte, så trækker det op til BSU Generation 2.0. Efter at ministeriet valgte at trække støtten til Building Stronger Universities' initiativet sidste sommer, har man arbejdet på et nyt format. Dette format bliver præsenteret på et møde i ministeriet på tirsdag d. 11.3., hvor det så vil afløses hvilke aktiviteter, ressourcer og samarbejdsformer, som BSU 2.0 indeholder. Det bliver særligt interessant at se både hvordan ministeriet vil sikre syd-ejerskab, et slankt administrativt setup (der stadig kan sikre fornuftig substans) med mulighed for bæredygtige partnerskaber mellem syd og nord-institutionerne. Desuden bliver det spændende at se i hvilket omfang at det nye BSU vil give mulighed for videreførsel af de samarbejdsrelationer, som skabtes under BSU 1.0.

Mens en række udviklingsforskningsmiljøer arbejder hårdt på at få færdiggjort ansøgninger til FFU, venter hele miljøet også på at ministeriet skal lancere de nye tematiske rammer for forskningsmidlerne. Efter mange år med samme fremgangsmåde og relativt ensartede tematikker er det også tiltrængt med fornyelse. En fornyelse der også kunne bidrage til dynamikken i det danske udviklingsforskningsmiljø.

 

Mange hilsener

Søren Jeppesen

Talsmand for FAU & Lektor ved CBS

 


Nyheder fra FAU

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 • FAU-DDRN Konference

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction", og der er nu åbnet for workshop forslag. Læs nærmere om konferencen her.

 • Fælles nordisk konference

FAU afholdte sammen med vores nordiske søsterorganisationer fælles konference i november 2013. Arrangementet blev et stort tilløbsstykke med mere end 300 deltagere, 21 Working Groups og over 100 paper presentations. De finske værter har samlet højdepunkterne (abstract-booklet, Podcast mm.) fra konferencen på denne side.

 


Kurser og seminarer

 • Approaches to Development (Aarhus Universitet)

Frands Dolbergs kursus i ulandslære, der nu går under navnet "Approaches to Development", udbydes fra dette semester fra ARTS på Aarhus Universitet og Aarhus baserede medlemmer af bestyrelsen er inddraget i processen omkring en videreudvikling og –førelse af kurset. Vores primære formål er at sikre kursets relevans for en bred studentergruppe fra alle fag, fordi den blandede studentergruppe sammen med Frands Dolbergs praksiserfaring og netværk har været nogle af hovedstyrkerne i kurset, der har kørt siden 1980erne. Læs mere om kurset her.

Approaches to Development

 


Udgivelser

 • New book on Oil, China and the Two Sudans 

The need for oil in Asia’s new industrial powers, China and India, has grown dramatically. The New Kings of Crude takes us from the dusty streets of an African capital to Asia’s glistening corporate towers to provide a first look at how the world’s rising economies established new international oil empires in Sudan. For over a decade, Sudan fuelled the international rise of Chinese and Indian national oil companies. But the political turmoil surrounding the historic division of Africa’s largest country, with the birth of South Sudan, challenged Asia’s oil giants to chart a new course.

“The New Kings of Crude: China, India, and the Global Struggle for Oil in Sudan and South Sudan” Hurst, London, 2014

 • Making Aid Relevant - Article On The Decentralisation Of Danish Aid

In 2003, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark transferred the management of bilateral aid to Danish embassies in major partner countries. The initiative was taken partly to increase the effectiveness of Denmark’s development cooperation, partly to improve the conditions for “a real partnership with the recipient countries”. In a study published in Development Policy Review, Lars Engberg-Pedersen explores the Danish experience in detail and argues that the transfer of aid management also has unforeseen consequences.  

Lars-Engberg Pedersen: “Bringing Aid Management Closer to Reality: The Experience of Danish Bilateral Development Cooperation” in  Development Policy Review, 2014, 32 (1): 113-131

 • Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania

Regulation of illegal bushmeat trade is a major conservation challenge in Africa. We investigated what factors are most likely to induce actors in the bushmeat trade to shift to an alternative occupation by conducting a choice experiment with 325 actors in the bushmeat trade in the Kilombero Valley, Tanzania. Specifically, we asked respondents to choose between hunting or trading bushmeat and alternative salary-paying work, in a set of hypothetical scenarios where the attributes of these alternatives were varied and included measures of command and control, price of substitute meat, daily salary in the work option, and whether or not cows were donated to the respondent. We modeled the choice contingent on socioeconomic characteristics. The magnitude of fines and patrolling frequency had a significant but very low negative effect on the probability of choosing to engage in hunting or trading bushmeat compared with the salary of an alternative occupation. Donation of livestock and the price of substitute meats in the local market both affected the choice significantly in a negative and a positive direction, respectively. The wealthier a household was the more likely the respondent was to choose to continue hunting or trading bushmeat. On the margin, our results suggest that given current conditions in the Kilombero Valley on any given day 90% of the respondents would choose salary work at US$3.37/day over their activities in the bushmeat trade, all else equal.

Nielsen, M.R., Jacobsen, J.B. and Thorsen, B.J. (2013): "Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania". Conservation Biology.

 • Forum for Development Studies

FDSForum for Development Studies er siden 2010 blevet udgivet af Routledge, hvilket giver det international synlighed. Routledge fører løbende statistik med tidsskriftet og heraf fremgår det, at forfatterne og læserne kommer fra hele verden og at der er en stigende afvisningsprocent som led i kvalitetssikringen. I 2012 var Mogens Buch Hansen og Laurids Lauridsens artikel blandt de tre artikler med flest downloads (mere end 200). 

Tidsskriftssekretariatet og redaktionen befinder sig på NUPI (Norwegian Institute of International Affairs) og udgivelsesstøtte kommer fra Norwegian Association for Development. FAU, v. Annette Skovsted Hansen, har siden 2010 været repræsenteret i redaktionsgruppen for at styrke den fællesnordiske profil tidsskriftet har tilstræbt. Derfor udgives tidsskriftet også under undertitlen "The Nordic Journal of Development Research".

Alle medlemmer, og andre i det danske udviklingsmiljø og forskere i Syd, opfordres til at indsende artikler, boganmeldelser, debatindlæg mv. til  dette tidsskrift. Husk også at FAU medlemmer kan abonnerer på tidsskriftet til favorabel pris.

 


Andet

 • Ph.d.-forsvar

Fredag den 21. februar 2014 forsvarede Line Engbo Gissel sin PhD på Institut for Statskundskab (AU). Afhandlingen har titlen: ”Judicialising Peace. The International Criminal Court’s Impact on Political Settlements in Kenya and Uganda”.  Line er nu ansat på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering.

 • Nye kandidatuddannelser

Københavns Universitet udbyder fra næste år to nye engelsksproget kandidatuddannelser, som er nært beslægtet med udviklingsområdet. Det drejer sig helt præcist om Advanced Migration Studies (MA) og Global Development (MSc). Læs nærmere omkring de to uddannelser her.

FAU-Nyt / 2014-2

Velkomst v. Annette Skovsted Hansen, Talskvinde for FAU 

Kære FAU medlem,

Lige hjemvendt fra den største konference om asiatiske studier i USA, Annette Skovsted Hansenhvor jeg havde sammensat og ledte et panel om japansk udviklingsbistand til Afrika, er jeg nu i gang med at lægge sidste hånd på en panelansøgning om Asiatiske Udviklingssamarbejder i Afrika til en konference om asienstudier i Afrika, der finder sted i Accra, Ghana, i januar 2015. [http://www.iias.nl/aasia-cfp] Fra mine egne undersøgelser og diskussioner med forskere fra hele verden, der arbejder med Asien-Afrika partnerskaber, er der ingen tvivl om, at meget vil ændre sig i den kommende tid i en sådan grad at asiatiske udviklingsmiljøer og initiativer i Afrika kommer til at marginalisere OECD og DAC.

Udviklingsforskning og udviklingspolitik er under forandring både nationalt og globalt. En ny fase af Building Stronger Universities (BSU) initiativet medfører at hele administrationen er overført til Danida og projektledelsen nu ligger hos sydpartnerne. Dermed er de danske universiteter og forskere sat ud af spillet. Rektor Lauritz Holm-Nielsen er ikke længere i Danske Universiteter og hans idé med BSU er nu overtaget helt af Danida. Temaerne og landene er de samme, men de danske universiteters interesser er ikke længere sikret en stemme.

Danske interesser på det afrikanske kontinent og deres understøttelse i danske udviklingssamarbejder sker ikke i et vakuum og der er nye strømninger i Syd-Sydsamarbejdet, der i stigende grad går uden om Europa og USA. Til januar afholder det nye A-Asia med støtte fra International Conference on Asia (ICAS) og International Institute of Asian Studies (IIAS) den første konference om asienstudier i Afrika. Flere paneler omhandler asiatisk bistand til Afrika med deltagere fra Asien, Afrika og enkelte europæere.

Vi bør ikke ignorere eller blot se ned på Danmarks konkurrenter på det afrikanske kontinent. Japan har længe forsøgt at indordne sig og tage ved lære igennem OECD og DAC og ved at deltage som observatør ved møder om udvikling i Nordisk Råd, men selvom Sydkorea nu også er blevet optaget som medlem af OECD/DAC, skal vi ikke forvente, at alle de asiatiske partnere finder det nødvendigt at vinde legitimitet på denne måde. Vi skal i dialog med potentielle asiatiske partnere og erkende, at de asiatiske partnere i det nye årtusind ikke blot forsøger, at opnå europæernes respekt, men kan gå ind og sætte hele det 50 år gamle OECD og DAC regime, der er styret af europæere, ud af spil, hvis ikke europæerne begynder at udvise mere interesse og respekt for andre tilgange til udvikling.

Japansk udviklingsbistand som inspiration for andre asiatiske samarbejdspartnere i Afrika er markant ikke mindst i forhold til prioriteringer og netværksopbygning i udviklingsinitiativer fra Kina, Sydkorea, Indien og Thailand, der alle tidligere har haft Japan som deres største donor. Blandt de asiatiske partnere i Afrika er der imidlertid to fløje, den ene med Japan som forbillede, der ønsker medlemskab i OECD/DAC klubben, men andre anført af Kina kører deres eget løb uden at foregive noget ønske om, at blive accepteret i klubben.

Hermed en opfordring til at deltage i konferencen i Accra i januar 2015 – fristen for panel og paper forslag er forlænget til den 15. april. Se link ovenfor.

 

Rigtig god fornøjelse,

 

Annette Skovsted Hansen

Talskvinde for FAU & Lektor ved Aarhus Univeristet 

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Call for working groups

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Vi anmoder alle interesserede om at fremsende forslag til Working Groups. Ny deadline for indsendelse er den 15. april. Læs nærmere om konferencen her.

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

I forbindelse med sommerens konference udbydes en konkurrence for den bedste kandidatafhandling. Vinderen modtager en pris på 1000€ og der er også priser til 2. og 3. pladsen. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Ny ansøgningsrunde til FFU

Danidas Forsknings Faglige Udvalg (FFU) er klar med nye temaer og indkaldelse af ansøgninger til strategiske forskningsprojekter. Læs mere her, bl.a. om de nye temaer og de ændrede retningslinjer for støtte til såkaldt syddrevne projekter

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Rapport fra årsmøde i EADI's Eksekutivkomité

Fredag den 21/3 deltog jeg i EADI’s årlige Eksekutivkomité-møde i Amsterdam. Lad mig kort rapportere om mine indtryk fra mødet:

 • Det lille EADI sekretariat i Bonn er hidtil på kompetent vis blevet ledet af Thomas Lavo. Han har søgt nye græsgange og i stedet er hans ’højre hånd’, Susanne von Itter, blevet udnævnt til direktør. Sekretariatet har 3 fast ansatte samt en del løst ansatte og budgettet er beskedent på omk. 4-500.000 Euro. Budgettet er helt overvejende dækket af den tyske føderale regering og lokalregeringen for North Rhein-Westphalen. Sidstnævnte har for øvrigt meddelt, at man ikke vil fortsætte støtten, hvorfor EADI er på udkig efter alternative finansieringskilder. 
 • EADI-sekretariatet har haft held til at medvirke til sikre et antal EU projekter, og har opbygget en vis kompetence i at styre sådanne projekter administrativt. Fokus rettes nu mod EU’s store Horizon 2020 forskningsprogram. Det blev diskuteret, hvordan EADI kan involvere sig mere i Horizon og samtidig sikre, at der også er fokus på udviklingsforskning. Det blev besluttet, at EADI’s præsident Isabelle Baud skal forsøge at lobbye for at sikre at udviklingsforskningen er repræsenteret i Horizon. EADI vil til støtte for præsidentens lobbyvirksomhed udarbejde et positionspapir, der angiver de kommende års vigtigste udviklingsdagsordener og deres relevans for Europa.EADI logo SQUARE
 • Ifølge EADI vicepræsident Jürgen Wiemann så er General Conference på sporet og det fornemmes, at der er stor interesse for årets fokus på middelklassens rolle i udvikling. Eksekutivkomiteen opfordrer til at medlemmerne promoverer konferencen i deres hjemlande.
 • I forbindelse med konferencen indkaldes der til ideer for nye arbejdsgrupper under EADI samt en undersøgelse af, om alle de nuværende ca. 30 arbejdsgrupper er aktive. Som bekendt er arbejdsgrupperne EADI’s hjerteblod; det er her den faglige aktivitet foregår mellem konferencerne.
 • EADI er yderst aktiv i at rekruttere nye medlemmer, især institutionelle medlemmer. Selvom EADI har mere end 200 medlemmer er der stadig mange potentielle institutioner der ikke er medlem. Ideer til mulige medlemmer vil hilses velkomne af sekretariatet.
 • EADI har udviklet et akkrediteringssystem for master uddannelser i development studies. Indtil nu har 5 uddannelser fået EADI akkrediteringen. Systemet er imidlertid en underskudsforretning for EADI og man diskuterer derfor måder hvorpå omkostningerne kan mindskes og/eller indtægterne øges. Undertegnede er sammen med andre udpeget til at kigge på dette problem og foreslå løsninger. 
 • European Journal of Development Studies (EJDR) er EADIs flagskib. Under ledelse af først Rajnesh Narula og senest Spencer Henson har tidskriftet udviklet en vis ranking, men lider stadig af en lidt for lav impact factor. Det blev diskuteret, hvordan man kan fokusere og/eller profilere tidskriftet bedre. En arbejdsgruppe under eksekutivkomiteen samarbejder med editorial board om dette.

Hvis I vil vide mere om EADI’s aktiviteter, eller har inputs til EADI’s arbejde, er I velkomne til at kontakte mig. Det skal nævnes, at jeg udtræder af eksekutivkomiteen fra 1/7 2014. Der skal derfor findes en ny dansk repræsentant og processen med udvælgelse af mulige kandidater er allerede undervejs. Deadline for at melde kandidater ind til EADI-sekretariatet er 2/5.     

Michael Wendelboe Hansen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Center for Business and Development Studies, Lektor ved CBS 

 


Fødevaresikkerhed eller fødevaresikring

 • Ole Myglegaard, Søren Tange Kristensen, Pernille Malberg Dyg, Liselotte Hedegaard, Aileen Robertsen. Hvad er ’fødevaresikring’? Er det et relevant begreb i Danmark. SUHR’s (nuværende Ernærings- og Sundhedsuddannelserne, UC Metropol), 2007
 • Miklos Somai, World’s agricultural production and trade: Food security at stake. World Economic Institute, Ungarn, 2012.

Fødevaresikkerhed er et tilbagevendende tema i udviklingsforskningen og i udviklingspolitik. Der er igen et stigende fokus på at sikre tilstrækkelige fødevarer til verdens befolkning. Men det er ikke nok at sikre tilstrækkelig med mad, den skal også fordeles mellem de sociale grupper, så alle har mulighed for at få tilstrækkelig mad med et ernæringsmæssigt indhold, som ikke skaber overvægt og fedme, som det er sket og fortsat sker i såvel udviklede som udviklingslande.

Den første artikel om ’fødevaresikring’ peger på det manglende begreb i Danmark og andre vestlige lande om at alle faktisk får en lødig og velsmagende kost. Det drejer sig ikke om ’fødevaresikkerhed’, som drejer sig om at fødevarerne er produceret og forhandlet under sikre forhold mht pesticider og at de er behandlet transporteret og opbevaret under sikre og hygiejniske forhold. Der findes ikke et ord som handler om at sikre en tilstrækkelig og sund kost til alle. Det er her artiklen forslår at vi på dansk kan tale om ’fødevaresikring’ (food security i modsætning til food safety). Denne debat giver anledning til at man heller ikke i udviklingslandene kun taler om at målet er at der er tilstrækkelig føde og mad til alle. Det gælder også om indholdet af den mad der rent faktisk fortæres er sammensat på en sundhedsforsvarlig måde. Artiklen herom fra 2007 trykkes igen, da denne problematik stadig er yderst relevant.

Den anden artikel handler om verdens landbrugsproduktionen vurderer og revurderer verdensproduktion og -handel af fødevarer i forhold til befolkningen og verdens forskellige regioner. Der peges på, at den faldende pr capita produktion som FAO har vist over de sidste 20 år nu er blevet revideret. Den nye analyse fra FAO peger på at produktionen pr capita ikke i sig selv er faldende. Det er en ret radikal revurdering i sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at de eksisterende fødevarer fordeles til alle befolkningsgrupper. Der er stadig en stigende befolkning, som ikke får tilstrækkelig sammensat og sund kost – også i Europa. Desuden peger artiklen på de nye politikker i hhv USA og EU på landbrugsområdet. Selv om der er visse reduktioner i den offentlige støtte til landbruget, som har været til skade for mange udviklingslandes lokale produktion gennem mange år, så foregår de politiske ændringer i landbrugsstøtten ikke for at imødegå dette problem. De begrundes først og fremmest i interne forhold og ønske om et mindre offentlig støtte til landbruget. Konkurrencen over for udviklingslandenes fødevareproduktion er fortsat ulige.

Irene Nørlund (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ernæring og Sundhed, Lektor ved UC Metropol

FAU-Nyt / 2014-3

Velkomst v. Mikkel Funder, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

I disse år har vi i udviklingsdebatten travlt med at tale om forandring.  Om nye globale mfu big11magtforhold, om vækst i syd, om bistandens ændrede rolle, og om nye aktører i udviklingsprocessen. Og det kan jo vitterligt være vældigt inspirerende at være forsker i en brydningstid. Det åbner nye vinkler og tematikker i det faglige stof, og tvinger os til at revurdere gamle antagelser.

Når dét er sagt, har jeg for nylig flere gange spurgt mig selv, om jeg ubevidst var ved at blive lidt for opslugt af denne meget stærke fortælling om ”en verden i forandring”.

Sidste år bemærkede jeg overfor en kollega på University of Nairobi, at byen da godt nok ændrede sig i disse år. Det var han ikke enig i. Byen vokser, sagde han, men på samme måde som den altid har gjort. For ham var det væsentlige ikke hvordan forandringen så ud, men hvordan den blev til. Han var stærkt kritisk overfor landets officielle vækst-filosofi, og mente ikke der var forskel på de grundlæggende dynamikker og skævheder i udviklingsprocessen før og nu.

Det kan man så være enig eller uenig i, men den underliggende pointe er vel væsentlig nok: Det er let at blive fascineret af forandringens udtryk, men det må ikke afholde os fra at undersøge om dens grundlæggende væsen i sig selv er forandret – og i såfald hvordan og hvorfor.

Samtidig er det som bekendt let at stirre sig blind på alt dét, der vitterlig forandres og overse dét, der ikke gør. Eksempelvis har nogle kommentatorer påpeget, at den såkaldte ”Africa Rising” diskurs har tendens til at bortlede vores fokus fra centrale problemstillinger - såsom den forsatte enorme fattigdom i de afrikanske lande. Et eksempel på kritikken kan læses hér: http://africasacountry.com/against-the-gospel-of-africa-rising/.

”The more things change, the more they stay they same” siger man. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, men det er altid en mulighed der bør undersøges.

  

Mikkel Funder

Bestyrelsesmedlem I FAU & Seniorforsker ved DIIS 

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Offentliggørelse af første keynote speaker

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Planlægningen er i fuld gang og vi kan nu annoncere de to første første keynote speakers. Mike Morris, økonomiprofessor og leder af PRISM-netværket (Policy Research on International Services and Manufacturing) ved University of Cape Town og Stephanie Barrientos som er professor ved University of Manchester (Institute of Development Policy and Management) med særlig tilknytning til universitets Brooks World Poverty Institute. Læs nærmere om konferencen her.

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

I forbindelse med sommerens konference udbydes en konkurrence for den bedste kandidatafhandling. Vinderen modtager en pris på 1000€ og der er også priser til 2. og 3. pladsen. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Seminarer og konferencer

 • Derudover afholdes der to konferencer i efteråret med udvikling i Asien som omdrejningspunkt. Det drejer sig om ADI's (The Asian Dynamic Initiative) konference med titlen 'Intra-­Asian Connections: Interactions, flows, landscapes' som afvikles på KU den 22. til 24. oktober samt ASEASUK's (As

  sociation of South-East Asian Studies in the UK) årlige konference, som finder sted i Bristol (12.-14. september)

 


Publikationer

States at work: Dynamics of African bureaucracies

African bureaucracies have attracted all kinds of – mostly negative – labels since the early 1990s: corrupt, ineffective, and expensive. The basis for such assessments has been thin. There has been little scholarly attention to the actual working of African state agencies.

The new book “States at Work” explores the mundane practices of state-making in Africa by focusing on the daily functioning of public services and the practices of civil servants. It tells a much more nuanced story about the dynamics of African bureaucracies.  Adopting mainly an ethnographic approach as a basis for theorizing, the authors – which includes DIIS researcher Ole Therkildsen - deal with topics including: bureaucratic cultures and practical norms, operational routines in offices, career patterns and modes of appointment; how bureaucrats themselves perceive and deliver goods and services and interact with service users; the accumulation of public administration reforms and how the different bureaucratic corps react to the ‘good governance’ discourse and new public management policies; the consequences of these reforms for the daily working of state bureaucracies and for the civil servants’ identities and modes of accountability; and the space that exists for bottom-up micro-reforms that build on local innovations or informal arrangements.

Out of the Woods: Gridlock in the IMF and World Bank puts multilateralism at risk

Professor Robert Wade and Jakob Vestergaard's  DIIS report on the gridlock in governance reforms in the IMF and the World Bank argues:  "The western hegemony of the past two hundred years is ending as power shifts towards the east and as western states lose the authority to uphold a rules-based multilateral order. In the wake of the Great Crash of 2008 the G20 leaders took steps to bolster the multilateral order, including reform of the governance of the IMF and the World Bank. We show that the these reforms have substantially failed to meet their ostensible objectives. First, in both organizations the developed countries gained voting share relative to GDP share between 2009 and 2014. Secondly, countries continue to vary widely in their share of votes relative to share of world GDP; in both organizations some countries have six times or more the votes relative to GDP of others. Politicians and analysts should pay greater attention to achieving more equitable governance in these important multilateral organizations. At the end we show how this could be done."

Ruling Elite Capture of New Economic Opportunities: The Development of Natural Resource Linkages in Mozambique

In this paper Lars Buur explores linkage creation in Mozambique related to mega-projects in natural resource extraction and development from a political economy perspective. This new DIIS Working Paper explores the ‘best practice’ attempts between commodity producers and local content providers. The paper argues that a relatively elaborate state organizational and institutional setup based on policies, strategies and units with funding tools has emerged over time in Mozambique in order to begin to reap the benefits of large-scale investments in the extractive sectors. However, despite the formal acknowledgement, very little has been achieved with regard to forward and backward linkages, state institutions are often despite the official government rhetoric of importance simply bypassed not only by foreign investors, but also by the political leadership.

Gender and land administration: the Case of Zambia

Gender and Land policies provide for the allocation of land to women - but have little impact on the ground.  This DIIS Working Paper is part of a series on gender equality and land administration within the ReCom framework. It discusses Zambia’s dual land tenure system, the ways in which gender issues have been incorporated in legal and policy documents, and the extent to which this has been reflected in practice. It also examines the role of donors in legal and policy processes and donor support to civil society in relation to women’s land rights.