FAU årsmøde d. 12. december 2017 klokken 12:30-13:45
Mødet fandt sted på Danish Institute for International Studies, Østbanegade 117, København Ø, møderum 2. sal

Tilstedeværende: Annette, Martin, Jørgen, Irene, Mikkel, Søren, Emilie

Afbud: Aase, Jens Lehrman og Torsten

Referat

 1. 1)  Valg af dirigent

  Jørgen
  Årsmødet blev ikke indkaldt rettidigt, derfor er der indsigelsesret indtil 15. januar 2018 kl. 12:00 før beslutningerne står ved magt.

 2. 2)  Beretning fra bestyrelsen om det forløbne års arbejde

  FAUs årsmøde 2017 – Talspersons beretning Af Annette Skovsted Hansen, CAS, AU

Årets beretning falder i tre dele om hhv. a) det eksterne arbejde, b) de interne linjer og c) det næste års udsigter. Det følgende er i stikordsform.

A. Det eksterne arbejde

* Vi har forsat processen med at deltage i og udvikle det nordiske samarbejde. Søren Jeppesen og Mikkel Funder deltog i den 4. Fælles nordiske udviklingskonference i Bergen i august. Søren er i dialog med de andre nordiske lande om en fællesnordisk konference i 2019 i KBH og Annette Skovsted Hansen har været til redaktionsgruppe møde på Forum for Development Studies i Oslo i november. Aftalen om rabat på abonnement for FAU medlemmer, der vælger denne option, fortsætter.

* EADI- arbejdet – Mikkel Funder, DIIS er den danske repræsentant indtil august 2020.

* Annette Skovsted Hansen har fortsat været medlem af FFU, hvor anden fase ansøgningerne blev prioriteret i sidste uge og med finanslovsforslag om midler (225 mill. kr.) til FFU i 2018, er et nyt call for hhv vindue 1 og 2 ansøgninger første fase ude med ansøgningsfrist den 2. februar 2018.

B. De interne linjer

* Medlemssituationen er stadig problematisk. Mens medlemstallet har været stabiliseret, men på et rekord lavt niveau de sidste par år (omkring 35 – mod f.eks. 76 i 2010-11 - og 189 som var rekorden i 1999). Vi har imidlertid fået kontingent fra en række institutioner i år.

* Foreningens økonomi er nogenlunde stabil. Det ideelle ville være at have balance mellem indtægter og udgifter (især løn til FAUs sekretær, men også småudgifter til EADI, bestyrelsesmøderne m.v.).

*Vi har forsøgt at kontakte andre organisationer ang. mulighederne for tilskud til f.eks. afviklingen af FAU konferencen i Danmark og foreløbigt har CBS, AU og DIIS lovet bidrag og vi ligger for indeværende i dialog med UM om eventuelt tilskud.

* Bestyrelsens arbejde har inkluderet 5 møder. Bortset fra startmødet er alle afholdt som video- /skypekonferencer mellem CBS, SDU og AU. Startmødet blev vanen tro holdt hos Irene Nørlund. Annette Skovsted Hansen har været talsperson, mens Søren Jeppesen har været kasserer, og John Christensen har været revisor. Endnu engang tak til John for indsatsen. Vi har ansat en ny sekretær Emilie Sofie Esbirk og efter en fin overdragelse fra Marie Hellung Schønning har Emilie fungeret som den koordinerende person. En stor tak til Emilie.

* Sekretariatet har fortsat haft til huse på CBS og MSC (tidligere IKL)/CBDS nu i Dalgas Have. Tak til MSC/IKL og CBDS for husningen – og lokalerne til møder og seminarer.

* FAU-Nyt er kommet i 3 elektroniske numre.

C. Det næste års udsigter

Bestyrelsen skal diskutere, hvad foreningen gør, givet de forskellige udfordringer, som vi og området generelt står overfor.

Eksterne:

* Vi skal følge op på den nordiske proces og have planlagt inkl. sted og indhentet finansiering til den fællesnordiske konference i 2019.

* Ang. EADI glæder vi os fortsat til at følge arbejdet formidlet af vores repræsentant fra DIIS, Mikkel Funder.

* Vi skal fortsat opfordre FAUs medlemmer til at abonnere på FDS - det er en fordelagtig ordning vi har, men kun få gør det.

Interne:
*
Vi skal afholde FAU seminar på Djursvold 12.-14. april
* Der er et STORT behov for at gøre noget ved medlemssituationen - akut behov ideer og medlemshvervning
* Hjemmesiden skal videreudvikles
* Vi skal have gennemført den nye praksis med skiftende redaktør/indledningsforfatter på FAU Nyt og opfordrer ikke-bestyrelsesmedlemmer til at bidrage

Kommentarer:

 • -  Hvordan går dialogen om muligt samarbejde med DDRN – intet nyt i 2017.

 • -  Flere betalende medlemmer:

  o Involvere flere studerende fremover (evt. give bedre pris for studerende) Beretningen er godkendt

 1. 3)  Fremlæggelse af regnskab

  Søren gennemgik regnskabet. Revisor (John Christensen) havde gennemgået og sagt god for regnskabet (regnskabet var rundsendt til bestyrelsen inden mødet, inkl. noterne).

  Gennemgang af de vigtigste områder:

  • -  Lidt over 46000 i alt ved årets start

  • -  Indtægt fra medlemskontingenter er steget

  • -  Betalt lidt til Forum for Development Studies

  • -  Udgifter ift. sekretær

  • -  Gebyrer fra banken på trods af én konto mindre

  • -  Færre udgifter ift. kontor osv.

  • -  Ca. 39.000 stående på konto ultimo oktober

   Medlemmer

  • -  1 betalende studerende

  • -  Fastholdt almindelige medlemsniveau

  • -  5 indbetalinger fra organisationer

   o Mangler fra KU Uland

  • -  Så ca. 35 betalende medlemmer i alt

  • -  Spørgsmål:

   o 1a: Renter og FDS abonnement er gået i minus pga. gebyrer o Indsæt tusind-tals punktum næste år

   Regnskabet er godkendt

 2. 4)  Fastsættelse af kontingent

  Fastholdes

 3. 5)  Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Følgende personer til genvalg:

  • -  Mikkel, Martin og Søren – blev genvalgt

  • -  Jørgen og Irene fortsætter som suppleanter

   Snak om mulige nye bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter

 4. 6)  Valg af revisor og revisorsuppleant

  Genvalg foreslås

  John Christensen (revisor) er godkendt

 5. 7)  Behandling af indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag

 6. 8)  Eventuelt

 7. Indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar 2018 kl.    12:00. Indsigelser sendes til FAU’s sekretær, Emilie Esbirk, FAU, c/o MSC/CBS, Dalgas Have 15, 2. sal, 2000 Frederiksberg eller via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Næste møde afholdes onsdag d. 17.1.2018 kl. 16 hos Irene og Anders.