Velkomst v. Annette Skovsted Hansen, Talskvinde for FAU 

Kære FAU medlem,

Lige hjemvendt fra den største konference om asiatiske studier i USA, Annette Skovsted Hansenhvor jeg havde sammensat og ledte et panel om japansk udviklingsbistand til Afrika, er jeg nu i gang med at lægge sidste hånd på en panelansøgning om Asiatiske Udviklingssamarbejder i Afrika til en konference om asienstudier i Afrika, der finder sted i Accra, Ghana, i januar 2015. [http://www.iias.nl/aasia-cfp] Fra mine egne undersøgelser og diskussioner med forskere fra hele verden, der arbejder med Asien-Afrika partnerskaber, er der ingen tvivl om, at meget vil ændre sig i den kommende tid i en sådan grad at asiatiske udviklingsmiljøer og initiativer i Afrika kommer til at marginalisere OECD og DAC.

Udviklingsforskning og udviklingspolitik er under forandring både nationalt og globalt. En ny fase af Building Stronger Universities (BSU) initiativet medfører at hele administrationen er overført til Danida og projektledelsen nu ligger hos sydpartnerne. Dermed er de danske universiteter og forskere sat ud af spillet. Rektor Lauritz Holm-Nielsen er ikke længere i Danske Universiteter og hans idé med BSU er nu overtaget helt af Danida. Temaerne og landene er de samme, men de danske universiteters interesser er ikke længere sikret en stemme.

Danske interesser på det afrikanske kontinent og deres understøttelse i danske udviklingssamarbejder sker ikke i et vakuum og der er nye strømninger i Syd-Sydsamarbejdet, der i stigende grad går uden om Europa og USA. Til januar afholder det nye A-Asia med støtte fra International Conference on Asia (ICAS) og International Institute of Asian Studies (IIAS) den første konference om asienstudier i Afrika. Flere paneler omhandler asiatisk bistand til Afrika med deltagere fra Asien, Afrika og enkelte europæere.

Vi bør ikke ignorere eller blot se ned på Danmarks konkurrenter på det afrikanske kontinent. Japan har længe forsøgt at indordne sig og tage ved lære igennem OECD og DAC og ved at deltage som observatør ved møder om udvikling i Nordisk Råd, men selvom Sydkorea nu også er blevet optaget som medlem af OECD/DAC, skal vi ikke forvente, at alle de asiatiske partnere finder det nødvendigt at vinde legitimitet på denne måde. Vi skal i dialog med potentielle asiatiske partnere og erkende, at de asiatiske partnere i det nye årtusind ikke blot forsøger, at opnå europæernes respekt, men kan gå ind og sætte hele det 50 år gamle OECD og DAC regime, der er styret af europæere, ud af spil, hvis ikke europæerne begynder at udvise mere interesse og respekt for andre tilgange til udvikling.

Japansk udviklingsbistand som inspiration for andre asiatiske samarbejdspartnere i Afrika er markant ikke mindst i forhold til prioriteringer og netværksopbygning i udviklingsinitiativer fra Kina, Sydkorea, Indien og Thailand, der alle tidligere har haft Japan som deres største donor. Blandt de asiatiske partnere i Afrika er der imidlertid to fløje, den ene med Japan som forbillede, der ønsker medlemskab i OECD/DAC klubben, men andre anført af Kina kører deres eget løb uden at foregive noget ønske om, at blive accepteret i klubben.

Hermed en opfordring til at deltage i konferencen i Accra i januar 2015 – fristen for panel og paper forslag er forlænget til den 15. april. Se link ovenfor.

 

Rigtig god fornøjelse,

 

Annette Skovsted Hansen

Talskvinde for FAU & Lektor ved Aarhus Univeristet 

 


Nyheder fra FAU

 • FAU-DDRN Konference / Call for working groups

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Vi anmoder alle interesserede om at fremsende forslag til Working Groups. Ny deadline for indsendelse er den 15. april. Læs nærmere om konferencen her.

 • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

I forbindelse med sommerens konference udbydes en konkurrence for den bedste kandidatafhandling. Vinderen modtager en pris på 1000€ og der er også priser til 2. og 3. pladsen. Læs om de nærmere betingelser her.

 • Ny ansøgningsrunde til FFU

Danidas Forsknings Faglige Udvalg (FFU) er klar med nye temaer og indkaldelse af ansøgninger til strategiske forskningsprojekter. Læs mere her, bl.a. om de nye temaer og de ændrede retningslinjer for støtte til såkaldt syddrevne projekter

 • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Rapport fra årsmøde i EADI's Eksekutivkomité

Fredag den 21/3 deltog jeg i EADI’s årlige Eksekutivkomité-møde i Amsterdam. Lad mig kort rapportere om mine indtryk fra mødet:

 • Det lille EADI sekretariat i Bonn er hidtil på kompetent vis blevet ledet af Thomas Lavo. Han har søgt nye græsgange og i stedet er hans ’højre hånd’, Susanne von Itter, blevet udnævnt til direktør. Sekretariatet har 3 fast ansatte samt en del løst ansatte og budgettet er beskedent på omk. 4-500.000 Euro. Budgettet er helt overvejende dækket af den tyske føderale regering og lokalregeringen for North Rhein-Westphalen. Sidstnævnte har for øvrigt meddelt, at man ikke vil fortsætte støtten, hvorfor EADI er på udkig efter alternative finansieringskilder. 
 • EADI-sekretariatet har haft held til at medvirke til sikre et antal EU projekter, og har opbygget en vis kompetence i at styre sådanne projekter administrativt. Fokus rettes nu mod EU’s store Horizon 2020 forskningsprogram. Det blev diskuteret, hvordan EADI kan involvere sig mere i Horizon og samtidig sikre, at der også er fokus på udviklingsforskning. Det blev besluttet, at EADI’s præsident Isabelle Baud skal forsøge at lobbye for at sikre at udviklingsforskningen er repræsenteret i Horizon. EADI vil til støtte for præsidentens lobbyvirksomhed udarbejde et positionspapir, der angiver de kommende års vigtigste udviklingsdagsordener og deres relevans for Europa.EADI logo SQUARE
 • Ifølge EADI vicepræsident Jürgen Wiemann så er General Conference på sporet og det fornemmes, at der er stor interesse for årets fokus på middelklassens rolle i udvikling. Eksekutivkomiteen opfordrer til at medlemmerne promoverer konferencen i deres hjemlande.
 • I forbindelse med konferencen indkaldes der til ideer for nye arbejdsgrupper under EADI samt en undersøgelse af, om alle de nuværende ca. 30 arbejdsgrupper er aktive. Som bekendt er arbejdsgrupperne EADI’s hjerteblod; det er her den faglige aktivitet foregår mellem konferencerne.
 • EADI er yderst aktiv i at rekruttere nye medlemmer, især institutionelle medlemmer. Selvom EADI har mere end 200 medlemmer er der stadig mange potentielle institutioner der ikke er medlem. Ideer til mulige medlemmer vil hilses velkomne af sekretariatet.
 • EADI har udviklet et akkrediteringssystem for master uddannelser i development studies. Indtil nu har 5 uddannelser fået EADI akkrediteringen. Systemet er imidlertid en underskudsforretning for EADI og man diskuterer derfor måder hvorpå omkostningerne kan mindskes og/eller indtægterne øges. Undertegnede er sammen med andre udpeget til at kigge på dette problem og foreslå løsninger. 
 • European Journal of Development Studies (EJDR) er EADIs flagskib. Under ledelse af først Rajnesh Narula og senest Spencer Henson har tidskriftet udviklet en vis ranking, men lider stadig af en lidt for lav impact factor. Det blev diskuteret, hvordan man kan fokusere og/eller profilere tidskriftet bedre. En arbejdsgruppe under eksekutivkomiteen samarbejder med editorial board om dette.

Hvis I vil vide mere om EADI’s aktiviteter, eller har inputs til EADI’s arbejde, er I velkomne til at kontakte mig. Det skal nævnes, at jeg udtræder af eksekutivkomiteen fra 1/7 2014. Der skal derfor findes en ny dansk repræsentant og processen med udvælgelse af mulige kandidater er allerede undervejs. Deadline for at melde kandidater ind til EADI-sekretariatet er 2/5.     

Michael Wendelboe Hansen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Center for Business and Development Studies, Lektor ved CBS 

 


Fødevaresikkerhed eller fødevaresikring

 • Ole Myglegaard, Søren Tange Kristensen, Pernille Malberg Dyg, Liselotte Hedegaard, Aileen Robertsen. Hvad er ’fødevaresikring’? Er det et relevant begreb i Danmark. SUHR’s (nuværende Ernærings- og Sundhedsuddannelserne, UC Metropol), 2007
 • Miklos Somai, World’s agricultural production and trade: Food security at stake. World Economic Institute, Ungarn, 2012.

Fødevaresikkerhed er et tilbagevendende tema i udviklingsforskningen og i udviklingspolitik. Der er igen et stigende fokus på at sikre tilstrækkelige fødevarer til verdens befolkning. Men det er ikke nok at sikre tilstrækkelig med mad, den skal også fordeles mellem de sociale grupper, så alle har mulighed for at få tilstrækkelig mad med et ernæringsmæssigt indhold, som ikke skaber overvægt og fedme, som det er sket og fortsat sker i såvel udviklede som udviklingslande.

Den første artikel om ’fødevaresikring’ peger på det manglende begreb i Danmark og andre vestlige lande om at alle faktisk får en lødig og velsmagende kost. Det drejer sig ikke om ’fødevaresikkerhed’, som drejer sig om at fødevarerne er produceret og forhandlet under sikre forhold mht pesticider og at de er behandlet transporteret og opbevaret under sikre og hygiejniske forhold. Der findes ikke et ord som handler om at sikre en tilstrækkelig og sund kost til alle. Det er her artiklen forslår at vi på dansk kan tale om ’fødevaresikring’ (food security i modsætning til food safety). Denne debat giver anledning til at man heller ikke i udviklingslandene kun taler om at målet er at der er tilstrækkelig føde og mad til alle. Det gælder også om indholdet af den mad der rent faktisk fortæres er sammensat på en sundhedsforsvarlig måde. Artiklen herom fra 2007 trykkes igen, da denne problematik stadig er yderst relevant.

Den anden artikel handler om verdens landbrugsproduktionen vurderer og revurderer verdensproduktion og -handel af fødevarer i forhold til befolkningen og verdens forskellige regioner. Der peges på, at den faldende pr capita produktion som FAO har vist over de sidste 20 år nu er blevet revideret. Den nye analyse fra FAO peger på at produktionen pr capita ikke i sig selv er faldende. Det er en ret radikal revurdering i sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at de eksisterende fødevarer fordeles til alle befolkningsgrupper. Der er stadig en stigende befolkning, som ikke får tilstrækkelig sammensat og sund kost – også i Europa. Desuden peger artiklen på de nye politikker i hhv USA og EU på landbrugsområdet. Selv om der er visse reduktioner i den offentlige støtte til landbruget, som har været til skade for mange udviklingslandes lokale produktion gennem mange år, så foregår de politiske ændringer i landbrugsstøtten ikke for at imødegå dette problem. De begrundes først og fremmest i interne forhold og ønske om et mindre offentlig støtte til landbruget. Konkurrencen over for udviklingslandenes fødevareproduktion er fortsat ulige.

Irene Nørlund (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ernæring og Sundhed, Lektor ved UC Metropol