Januar 2018

Velkomst v. Jørgen Dige Pedersen, bestyrelsesmedlem

Velkommen til et nyt nummer af FAU Nyt.

Dansk bistand og verdens problemer 

Kort før jul blev finansloven endelig vedtaget. Dermed er der skabt en vis sikkerhed om de finansielle rammer for den danske udviklingsbistand, herunder også om støtten til udviklingsforskningen. Der er opnået sikkerhed for, at den danske bistand vil fortsætte med at have en størrelse på 0.7% af BNI. Dermed vil Danmark fortsætte med at leve op til den internationale målsætning for bistandens størrelse, men regeringen har samtidig erklæret, at man vil regulere beløbet løbende således, at bistanden ikke kommer højere op. Det betyder derfor, at Danmark nu endegyldigt har forladt ambitionen om at være helt i toppen af den internationale bistandsverden, hvor flere lande jo her giver pænt mere, end Danmark nu giver, og det har naturligvis resulteret i kritik fra den u-landsinteresserede del a den danske offentlighed. Det er nu også blevet fast tradition, at den danske bistand i så høj grad, som det er muligt efter OECDs retningslinjer, vil blive anvendt til at dække udgifterne forbundet med modtagelse og eventuelt hjemsendelse af flygtninge/migranter, noget som jo har beslaglagt ganske betydelige dele af bistandsmidlerne. I samme retning trækker også de øgede bevillinger til de dele af verden, som flygtningene kommer fra, både som decideret nødhjælp og som bistand til aktiviteter, som antages at kunne mindske befolkningsvæksten, eksempelvis i afrikanske lande. I den ligeledes nyligt vedtagne officielle bistandsstrategi hedder det dels, at bistandspolitikken er en fuldt integreret del af sikkerheds- og udenrigspolitikken samt, at drivkraften vil være ønsket om at fremme både danske udenrigs- og indenrigspolitiske interesser på samme tid. Der lægges med andre ord ikke skjul på, at det er en ’Denmark First’ strategi, hvor politikkens resultater skal komme det danske samfund til gode. Ud over ønsket om at reducere flygtninge/migrations-problemet, fortsætter strategien med at prioritere indsatser som støtter op om danske militære engagementer i den fattige del af verden (især Afghanistan) og fremmer danske virksomheders interesse i adgang til nye markeder. Fradrager man aktiviteter til formodet gavn for flygtninge-/migrationspolitiske interesser, militærstrategiske interesser og snævre økonomiske interesser er det en klar reduktion af, hvor stor en del af bistandsbudgettet, som har til formål at fremme u-landenes interesser og ønsker om samfundsmæssig udvikling. Det var ellers for ikke så mange år siden blevet vedtaget, at bistandens primære formål var bekæmpelse af fattigdom og fremme af udvikling i de fattige lande, og at dette bedst kunne ske under lokalt ’ejerskab’, som det så smukt hed. I dag er der vist ingen tvivl om hvor ’ejerskabet’ er placeret på trods af fine formuleringer om ligeværdige ’partnerskaber’, og bistanden skal i dag tjene stadig flere herrer. 

Der er ingen tvivl om, at dansk bistand har leveret og fortsat under de nye vilkår vil levere gode indsatser rettet mod bekæmpelse af fattigdom og fremme af udvikling, men rammerne for det arbejde bliver stadig mere snævre. På det forskningsmæssige område ser det foreløbig ud til at noget lignende vil gøre sig gældende. Danidas forskningsbevillinger har altid været tiltænkt forskning omhandlende emner i de lande, som aktuelt modtager dansk bistand, og det har også været en fast praksis at melde ud, hvilke forskningsområder, som var særlig prioriteret. Denne praksis er stadig gældende, og den har som altid rummet en fare for at forskningen bliver konservativ og instrumentel frem for innovativ og fremadskuende. I år er der i lighed med sidste år tillige åbnet op for forskning i de såkaldte vækst- og transitionslande, med et på forhånd udmeldt landespecifikt fokus, som for alle landene ser ud til at være af klar kommerciel interesse for danske virksomheder. Med andre ord er det ganske langt fra fri forskning, som vil blive finansieret, men nok snarere forskning, som på forhånd er snævert afgrænset ud fra, hvad der anses at have umiddelbar nyttevirkning. Det ligner for mig at se i for høj grad bestilt udredningsarbejde og er tæt på konsulentarbejde (som jo i øvrigt kan være en udmærket ting, men blot sjældent er forskning). 

Nu er dansk bistand trods alt ikke af afgørende betydning for verdens udvikling, så u-landene overlever nok, at Danmark fører en mere og mere kortsigtet og nationalistisk politik. Det er dog et problem, at Danmark ikke er det eneste land, som fører en sådan politik. Lige før nytår meddelte den britisk udenrigsminister ifølge BBC således, at Storbritanniens bistandsbudget nu skal omprioriteres således, at det i snæver forstand skal støtte op om udenrigspolitikken, bl.a. ved at bekæmpe ’terroristgrupper i Afrika’, som det hed sig. Der er også stærke politiske kræfter, som ønsker at reducere beløbene givet til international bistand. Og lægger man ændringerne i USA’s politik under præsident Trump til med politikkens erklærede ’USA First’ princip, tegner der sig et problematisk billede for det nye år. 

Sammenholder man nemlig udviklingen inden for bistandspolitikken med de problemer, som verden står over for, går ændringerne i den forkerte retning. Indsatsen mod alene miljø-, klima- og fattigdomsproblemerne i verden kræver nemlig mere, ikke mindre internationalt samarbejde; flere, ikke færre økonomiske ressourcer. At Danmark derfor skubber i samme ’Os selv først’ retning som mange større lande med bl.a. færre bevilgede midler til multilateralt samarbejde (i FN regi bl.a.) er med til at øge problemerne, ikke reducere dem. For et lille land som Danmark, som i stadig stigende grad er afhængig af en velfungerende og nogenlunde civiliseret omverden, er det ikke klogt at signalere nationalt snæversyn, samtidig med at man reelt kræver af andre, at de ser bort fra deres snævre nationale interesser. Det gør sig eksempelvis gældende på migrationsområdet. Her tilsiger snævre nationale økonomiske interesser hos afsenderlandene nemlig at fremme, ikke stoppe, økonomisk givtig migration til Europa. Samme appel om at se bort fra snævre kortsigtede egeninteresser gør sig også gældende på miljøområdet. 

Det er således med en lidt betænkelig mine på, at jeg ønsker alle et godt nytår. FAU vil fortsat interessere sig for både dansk og international bistand, for forskning i bredere udviklingsmæssige tendenser, herunder for migrations, miljø-, klima- og fattigdomsproblemer, for udviklingspolitikken og dens internationale rammer. Vores årsmødeseminar handlede om migration og udvikling, og i det nye år planlægger vi et større seminar i internat om aktuelle tendenser i udviklingspolitikken. Alle interesserede er som altid velkomne til at deltage.


FAU medlemsskab for 2018

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2018. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

  • FAU-konferencen
  • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning
  • Rabat på deltagelsen i konferencerne
  • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
  • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.


FAUs årsmøde 2017

Den 12. december fandt FAUs årsmøde sted på DIIS. Referatet inklusiv formandens beretning og gennemgang af regnskabet kan findes her. Regnskabet i detaljer kan læses nedenstående: 

 

Skærmbillede 2018 01 09 kl. 16.41.43

Skærmbillede 2018 01 09 kl. 16.41.53

 


Annual General Meeting of 2017

December 12th took the Annual General Meeting Seminar of 2017 place and the resume can be found here

Årsmøde

 

 

 

 

 

 


News from EADI

Af Mikkel Funder, Senior Researcher at Danish Institute for International Studies  

EADI (the European Association of Development Research and Training Institutes) is Europe’s largest development research network. Mikkel Funder, DIIS, is Denmark’s current representative. Here is a summary of EADI activities discussed and planned at the December 2017 meeting of EADI’s executive committee:

European Journal of Development Research

This is EADI’s main publication. The journal’s impact factor has risen and submissions have grown. An early careers initiative has been initiated to help young researchers improve their article submissions, instead of just rejecting them. 

JUMP Mentoring Programme

The JUMP project offers young Southern researchers an opportunity to work closely with experienced scholars with the aim of preparing a paper. It has received positive feedback and is seeking funding for a second cycle in 2018. 

Sustainable Development Goals – The Bridge 47 project

EADI will serve as coordinator of knowledge exchange in a new Europe-aid funded project with 14 partners. The project addresses SDG target 4.7: “By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development.” The project is the largest of its kind and will run for 3 years starting January 2018. 

The future of development studies - EADI book project

An EADI book on “Building development studies for the new millennium” (working title) will be published by Palgrave in 2018.  The book is a product of the EADI Vision Paper process, which has debated the future of development studies. See e.g. this article by Mönks et al.

Bringing research into practice 

In order to increase uptake of research results in policy and practice and strengthen the perceived relevance of development studies, a new EADI initiative will address strategic collaboration between research and practice. Activities discussed include a survey and documentation of how European development research institutions seek to influence practice, and sharing of experiences. Mikkel is a member of the task force.

Improving EADI’s thematic working groups

The thematic working groups under EADI are numerous. But while some work well, others are inactive or function poorly. The executive committee will develop and propose new criteria and organisational arrangements to improve the working groups.

EADI political statements?

Should EADI make political statements on e.g. academic freedom or recent pro-colonial research? This was actively debated by the executive committee. A possible procedure and format for such statements – and who the sender and target groups would be – will be developed for discussion in the spring of 2018.

EADI conferences

An extensive evaluation report of the EADI 2017 conference has been prepared, highlighting both good and bad. This will form the basis of a revised conference format at the next general EADI conference in 2020.

PhD summer schools and awards

 EADI is investigating the option of conducting joint low-cost PhD courses and summer schools, and an award to recognise outstanding PhD dissertations.

 


Forum for Development Studies Journal

Annette Skovsted Hansen, Spokesperson for FAU and associate professor at Global Studies, AU 

As the representative from the Danish development research community on the editorial board of the Forum for Development Studies Journal, I attended an editorial board meeting in Oslo on November 23, 2017. Tiina Kontinen, Birgitte Buhl, Tor Benjaminsen, a representative from the Routledge/Taylor and Francis office in Stockholm attended the meeting called by the two editors Jon Harald and Stein Sundstøl Eriksen. The agenda included an update from Routledge on the publication statistics and prospects of the journal now that it has been accepted as an ESCI journal. The editors described their work and we discussed future funding, links to other common Nordic initiatives such as the development studies conference in Copenhagen in 2019 hosted by FAU, and updating the advisory board to include researchers from the South. The favorable price for subscriptions for FAU members will continue and we encourage more articles from Danish research institutions. 

 


News from the Consultative Commitee for Development Research (FFU)

By Annette Skovsted Hansen, Spokesperson for FAU and associate professor at Global Studies, AU 

December 5 and 6, 2017, FFU held its screening meeting of the phase two applications for both window 1 and 2 applications. This was the first time with the new modalities closely tied to the sustainable development goals and the new Danish Strategy for Development Cooperation and Humanitarian Assistance. The calls reflect an increased focus on Public Private Partnerships and Danish private sector interests in transition countries, especially in window 2. Mid-november, FFU announced a new round of phase one applications for window 1 and 2 in 2018 with few but some adjustments to the call texts and list of transition countries for the 2017 call. 

     


Kalender

  • 12-14. april 2018 afholder FAU konference på Djursvold. Mere information følger.


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark eller ved at følge dette link.


Kom med input til FAU-Nyt

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc(a)cbs.dk for at høre mere.